Menu
Gratis demo

Vul je gegevens in
voor een GRATIS demo

Algemene voorwaarden New Media Ventures B.V.

De algemene voorwaarden van New Media Ventures, handelsnaam MediaMyne  zijn van toepassing. Gevestigd aan de Maanlander 41 te (3824MN) Amersfoort   Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 39074721
 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1      Aanbod/Aanbiedingen: een aanbod of offerte door New Media Ventures B.V. met betrekking tot de verkoop door New Media Ventures B.V. van producten, het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.

1.2     Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie New Media Ventures B.V. een Aanbod doet of met wie New Media Ventures B.V. een Overeenkomst aangaat.

1.3    Bruikleenovereenkomst: De tussen New Media Ventures B.V. en de Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst op grond waarvan New Media Ventures B.V. een zaak aan de Afnemer om niet ten gebruik geeft, onder de voorwaarde dat de Afnemer de zaak, na ommekomst van de overeengekomen periode, aan New Media Ventures B.V. zal terug geven.

1.4     New Media Ventures B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Media Ventures B.V., gevestigd aan de Maanlander 41 te (3824 MN) Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39074721.

1.5     Object: iedere op basis van de tussen New Media Ventures B.V. en de Afnemer gesloten Overeenkomst, al dan niet onder enig (eigendoms)voorbehoud geleverde, ter beschikking gestelde of in bruikleen gegeven zaak.

1.6     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen New Media Ventures B.V. en de Afnemer tot stand komt.

1.7     Programmatuur: de door New Media Ventures B.V., al dan niet in opdracht van de Afnemer, ontworpen en/of ontwikkelde software, ten aanzien waarvan New Media Ventures B.V. en de Afnemer een (gebruiks)overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van New Media Ventures B.V., van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2.2  Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door New Media Ventures B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.3  Wanneer door New Media Ventures B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat New Media Ventures B.V. onderhavige voorwaarden soepel toepast.

2.4  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met New Media Ventures B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.5  Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met New Media Ventures B.V. gesloten Overeenkomst.

2.6 Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met New Media Ventures B.V. in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door New Media Ventures B.V. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

2.7 New Media Ventures B.V. behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1  Alle Aanbiedingen van New Media Ventures B.V. zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

3.2  De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan New Media Ventures B.V. opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop New Media Ventures B.V. haar Aanbod baseert.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht New Media Ventures B.V. niet tot het leveren en/of verrichten van een gedeelte van de producten dan wel opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

3.4 De inhoud van de levering dan wel opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

3.5 De prijzen in het Aanbod van New Media Ventures B.V. zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1  Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met New Media Ventures B.V. eerst dan tot stand nadat de Afnemer een aanbod van New Media Ventures B.V. schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging of, indien gebruik wordt gemaakt van een bestelformulier, het bestelformulier wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.2  Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden New Media Ventures B.V. slechts, indien deze door New Media Ventures B.V. schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Afnemer daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

4.3  Voor Overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

4.4  Elke Overeenkomst wordt door New Media Ventures B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat New Media Ventures B.V. bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Afnemer na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht New Media Ventures B.V. van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft New Media Ventures B.V. het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal New Media Ventures B.V. de Afnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

4.5  New Media Ventures B.V. is gerechtigd bij of na aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.6  Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door New Media Ventures B.V. te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

4.7  Kennelijke fouten en/of onjuistheden in het Aanbod binden New Media Ventures B.V. niet.


Artikel 5. Levering en termijnen

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.2  Indien het Object door een (toe)leverancier van New Media Ventures B.V. aan de Afnemer wordt afgeleverd op basis van een Bruikleenovereenkomst, zal de Afnemer het Object namens New Media Ventures B.V. in ontvangst nemen en dit overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst houden en gebruiken met New Media Ventures B.V. als de (voorlopige) eigenaar.

5.3 Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

5.4 Indien New Media Ventures B.V. gegevens behoeft van de Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer alle benodigde gegevens aan New Media Ventures B.V. ter beschikking heeft gesteld.

5.5 Indien New Media Ventures B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer New Media Ventures B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. New Media Ventures B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.6 Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt New Media Ventures B.V. zich het recht voor de levering op te schorten.

5.7 New Media Ventures B.V. behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
 

Artikel 6. Facturatie en betaling

6.1 Media Ventures B.V. is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Afnemer een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

6.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door New Media Ventures B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

6.3 Indien de Afnemer New Media Ventures B.V. heeft gemachtigd tot het automatisch incasseren van (termijn)betalingen, dient de Afnemer telkens te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening zodat de betalingen plaats kunnen vinden.

6.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de opgegeven rekening, dan wel na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

6.5 De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke New Media Ventures B.V. maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door New Media Ventures B.V. gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

6.6 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van New Media Ventures B.V. en de verplichtingen van de wederpartij jegens New Media Ventures B.V. onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met New Media Ventures B.V. gesloten Overeenkomst.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door New Media Ventures B.V. geleverde zaken blijven eigendom van New Media Ventures B.V. tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens New Media Ventures B.V. uit hoofde van enige met New Media Ventures B.V. gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

7.2 Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van New Media Ventures B.V. mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.3 Indien de Afnemer (mede) uit door New Media Ventures B.V. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Afnemer die zaak slechts voor New Media Ventures BV en houdt de Afnemer de nieuw gevormde zaak voor New Media Ventures B.V. totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; New Media Ventures B.V. heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

7.4 Rechten worden in voorkomend geval aan de Afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7.5 Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van New Media Ventures B.V. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Afnemer New Media Ventures B.V. hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

7.6  Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van New Media Ventures B.V. bevinden, behoudt New Media Ventures B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die New Media Ventures B.V. uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben.

7.7 De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van New Media Ventures B.V. te (doen) houden.

7.8 De Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan New Media Ventures B.V. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra New Media Ventures B.V. zulks wenst, door Afnemer aan New Media Ventures B.V. stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van New Media Ventures B.V. tegen de Afnemer.

7.9 De Afnemer staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op het Object en zal het Object uitsluitend gebruiken in overeenstemming met zijn bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel ter zake geldende overheidsvoorschriften.

7.10 Het is de Afnemer niet toegestaan enige fysieke wijziging, aanpassing, reparatie of toevoeging aan, op of in het Object aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Media Ventures B.V. hiertoe.

 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

8.1 Indien New Media Ventures B.V. of de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

8.2 Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

8.3 de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

8.4 de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

8.5 de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

8.6 een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;

8.7 de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

8.8 buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.9 Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens New Media Ventures B.V. nog niet is uitgevoerd.

8.10 Bedragen die New Media Ventures B.V. vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen New Media Ventures B.V. reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan New Media Ventures B.V. verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.11 Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is New Media Ventures B.V. gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is New Media Ventures B.V. eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien New Media Ventures B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

9.2 Indien New Media Ventures B.V. aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

9.3 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

9.4 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van New Media Ventures B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan New Media Ventures B.V. kunnen worden toegerekend.

9.5 Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.6 New Media Ventures B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Afnemer, rente en kosten.

9.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van New Media Ventures B.V.

 

Artikel 10. Risico en verzekering

10.1 Indien New Media Ventures B.V. een object aan de Afnemer levert uit hoofde van een Bruikleen-overeenkomst, draagt de Afnemer alle risico’s van schade aan het Object, geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van het Object daaronder begrepen, tot het moment waarop de Overeenkomst met New Media Ventures B.V. eindigt of het moment waarop de Afnemer juridisch eigenaar van het Object is. De Afnemer is gehouden eventuele schade aan het Object, opgekomen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, aan New Media Ventures B.V. te vergoeden.

10.2 Indien de Afnemer verplicht is het Object krachtens de Overeenkomst te verzekeren, dan zal de Afnemer het Object, voor eigen rekening en ten genoegen van New Media Ventures v B.V. verzekeren en verzekerd houden voor de duur van de Overeenkomst. De Afnemer zal in de polis een zogenaamde “bruikleen-clausule” op laten nemen. In dit geval zal Afnemer aan New Media Ventures B.V. een afschrift van de polis doen toekomen en voorts op eerste verzoek bewijs van premiebetaling verstrekken.

10.3 De Afnemer zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden tijdig en volledig nakomen.
 

Artikel 11. Retentierecht

New Media Ventures B.V. kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de Overeenkomst van New Media Ventures B.V. onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Afnemer alle aan New Media Ventures B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom, gebruik en licentie

12.1  Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Programmatuur en documentatie, zijn het exclusieve eigendom van New Media Ventures B.V. of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.

12.2  Wanneer de Afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met New Media Ventures B.V., verleent New Media Ventures B.V. de Afnemer vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst het niet-exclusieve recht om de Programmatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst enkel en alleen te gebruiken voor de bedrijfsvoering van Afnemer.

12.3  Het is de Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van New Media Ventures B.V. op of in de Programmatuur of documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van New Media Ventures B.V. of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

12.4 Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van New Media Ventures B.V., om de Programmatuur te verhuren of op andere wijze door derden te laten gebruiken. Ook is het de Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van New Media Ventures B.V. de Programmatuur te kopiëren, te veranderen of te reproduceren.

12.5 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door New Media Ventures B.V. tot stand gebrachte teksten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van New Media Ventures B.V., ongeacht of deze aan de Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld.

12.6  New Media Ventures B.V. is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Programmatuur en de documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

12.7  New Media Ventures B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de Afnemer, de vrijheid om de Programmatuur (daaronder mede begrepen het ontwerp en de afbeeldingen/teksten die door of namens de Afnemer zijn ontworpen c.q. opgesteld) te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

12. 8 Vanaf het moment dat de Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Afnemer niet (langer) toegestaan de Programmatuur en/of ter beschikking gestelde rapportages/resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan de Afnemer verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Afnemer in het licht van de gehele opdracht van onderge­schikt belang is.

12.9 New Media Ventures B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Programmatuur. New Media Ventures B.V. zal de Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de beschikbaarheid van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Programmatuur, een en ander naar oordeel van New Media Ventures B.V.

12.10 Ingeval van schending van het auteursrecht (of enig ander recht van intellectuele eigendom) door de Afnemer terzake de Programmatuur of in geval van schending van de in dit artikel overeengekomen bepalingen zal de Afnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn aan New Media Ventures B.V. van € 25.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van New Media Ventures B.V. op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1  Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie New Media Ventures B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor New Media Ventures B.V. als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien New Media Ventures B.V. onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

13.2  Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Afnemer New Media Ventures B.V. in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de Overeenkomst te verrichten.

13.3  In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van New Media Ventures B.V. uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de Overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

13.4  Indien New Media Ventures B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle door New Media Ventures B.V. gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van New Media Ventures B.V., tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat New Media Ventures B.V. met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.